Peder Smedvigs Stipendiefond

Peder Smedvigs Stipendiefond har gitt ut stipend til studenter som tar høyere utdanning i utlandet siden 1992. Gjennom hensiktsmessig og langsiktig forvaltning har vi på en god måte opprettholdt fondets grunnkapital i 25 år slik at vi fremdeles kan yte økonomisk støtte til studenter. Smedvig vil inspirere og bidra til at kvalifiserte, ambisiøse og målrettede ungdommer som primært studerer innenfor økonomifagene kan få mulighet til ta tilleggsutdannelse utenfor landegrensene. Det er stifterens erfaring at utenlandsstudier ikke bare er noe som kun bidrar til faglig utvikling, men også til person- og språkutvikling gjennom møte med andre studiekulturer. Med utgangspunkt i dette mener vi at utenlandsstudiet bør være av en viss varighet. Årlig deles det ut rundt seks stipendier på inntil NOK 100 000 pr. stipend til søkere som tar videreutdanning som beskrevet overfor. Videreutdannelsen som mottakeren av stipendet tar må lede frem til en Master Degree, PhD eller tilsvarende nivå.

Stipendet ytes kun til heltidsstudier som varer minst ett studieår, og som fører fram til avsluttende eksamen. Det er et krav at stipendiatene må bo i utlandet i hele studietiden. Stipendet vil bli utdelt i månedlige eller kvartalvise utbetalinger. Alle søknader som oppfyller kravene nedenfor og som blir mottatt før tidsfristen vil bli vurdert.

Alle ambisiøse og kvalifiserte studenter oppfordres til å søke om økonomisk støtte fra Peder Smedvigs Stipendiefond. Vi oppfordrer spesielt studenter med tilhørighet til Stavanger og Rogaland til å søke.

Søknaden må inneholde følgene opplysninger:

  • Søkers navn
  • Fødselsdato og bopel
  • Utdanning
  • Praksis
  • Tillitsverv
  • Redegjørelse for studieplan og motivasjon for studiene
  • Budsjett for studieperioden
  • Bekreftelse på studieplass fra universitet det skal studeres ved

I tillegg skal relevante attester og vitnemål vedlegges. Dersom dette ønskes returnert til avsender bes dette opplyst.

Søknadsfrist: 15.05
Søknadene behandles: 15.06

Kontaktinformasjon
Kluge Advokatfirma AS
Postboks 277, 4066 Stavanger

51 82 29 00
stavanger@kluge.no