Smedvig Asset Allocation

Smedvig Asset Allocation AS, med kontor i Stavanger, ble etablert i 2005 for å forvalte familiens likvider, verdipapirfond, hedgefond og internasjonal eiendomsfond. Selskapets målsetning er å investere hos de beste fondsforvalterne. Den overordnede målsetningen er å oppnå langsiktig vekst av forvaltningskapitalen innenfor akseptable risiko parametere. Målsetningen impliserer at det vil bli fokusert på å identifisere de beste forvaltere, som konsistent leverer meravkastning. Porteføljen vil bli implementert med fokus på å minimaliser kostnader.

Smedvig Asset Alloation AS er et verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet. Selskapet mottok konsesjon for aktiv forvaltning og rådgivning i oktober 2007.

Smedvig Asset Allocation er forvalter for Smedvig Funds Plc.